دکتر روحانی
سلام استان؛کانال اطلاع رسانی استانداری خراسان شمالی
سال اقتصاد مقاومتی،تولید واشتغال